Stiftelsen

Verksamhet

Ansökningar

Utbetalning och redovisning av beviljat understöd

Kontaktuppgifter

Allmänna anvisningar för sökande

Bidragsansökningarna till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr görs i det elektroniska ansökningssystemet. Ansökningar som skickas in per e-post eller post behandlas inte.

Ansökningstid för bidragen är årligen 1.3-15.4 och 1.9-15.10.

Beslut om understöd fattas av styrelsen för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr i regel två gånger per år, på våren och på hösten. Ansökningarna som skickas in på våren behandlas vid årsmötet i maj och ansökningarna som skickas in på hösten behandlas vid höstmötet i november.

Bristfälliga ansökningar behandlas inte. Retroaktiva ansökningar behandlas inte heller. Alla sökande får meddelande om styrelsens beslut via e-post. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Ta gärna kontakt om du har frågor om ansökan (e-post ombudsman@lisiwahlsstiftelse.fi).

Det elektroniska ansökningssystemet

Länk till ansökningssystemet

I ansökningssystemet ansöker man både om ordinarie bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd och om bidrag för lägerskolor. Se vidare information längre ned på denna sida.

Instruktioner för ifyllandet av den elektroniska ansökan finns också vid själva ansökan. Ansökan fylls i steg för steg och det går inte att skicka in en ofullständigt ifylld ansökan. Man

 • kan komplettera ansökan under ett dygn efter att den skickats in
 • får genast en bekräftelse på att ansökan mottagits
 • kan senare öppna ansökan ifall man vill kontrollera uppgifterna
 • kan använda samma användarnamn och lösenord om man i framtiden vill ansöka om bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.

Ansökan nås via sökandens egna användarkoder som man skapar första gången man går in i ansökningsprogrammet. Ansökan görs stegvis och instruktioner finns vid varje steg. Man behöver inte färdigställa ansökan genast utan man kan spara och öppna den flera gånger.

I den elektroniska ansökan efterfrågas bl.a. följande information:

 • fullständiga kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress)
 • FO-nummer eller personnummer
 • den summa som ansöks
 • en klar, förståelig och kortfattad beskrivning av det ändamål som understödet skall användas till
 • målgrupp för ansökans ändamål
 • projektplan/projektbeskrivning
 • tidsplan
 • samarbetsparter
 • budget (+ övriga ansökta och beviljade understöd för samma ändamål)
 • eventuella bilagor (bilagor returneras inte till sökanden)

Observera ytterligare följande:

 • om det är frågan om ett projekt ska det också finnas en redogörelse över hur projektet förverkligas om endast en del av den ansökta summan beviljas
 • om ansökan gäller en arbetsgrupp ska gruppens alla medlemmars fullständiga person- och kontaktuppgifter meddelas i ansökan
 • Bidrag för lägerskolor:

  Bidrag för lägerskolor ansöks fr o m våren 2020 via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. Klasser och grupper i svenskspråkiga grundskolor och gymnasier i Finland har möjlighet att ansöka om bidrag för lägerskola. Gymnasier kan också ansöka om bidrag för elevgruppers studieresor. Kriterier för bidraget är att det ingår övernattning och att lägerskolan/studieresan har ett pedagogiskt program. Grundskolorna (lågstadier och högstadier) ansöker om bidraget på hösten för lägerskolor som sker följande vår eller höst. Gymnasier erbjuds möjlighet att ansöka om bidrag för sina lägerskolor/studieresor två gånger per år. Höstens ansökningsrond gäller i första hand resor för följande vår eller hela årets resor medan vårens ansökningsrond gäller resor som görs under inkommande hösttermin.

  Ansökningstiderna för lägerskolebidragen följer Lisi Wahls stiftelses ansökningstider. Ansökningstiderna är 1.9-15.10 (beslut kommer i november/december) och 1.3-15.4 (beslut kommer i maj/juni).

  Bidrag för bokpaket:

  Bidrag för bokpaket ansöks här:

  www.hemochskola.fi/foreningar/medlemskap-och-formaner/bokpaket/

  Lågstadier ansöker om bokpaket på hösten medan högstadier och gymnasier ansöker om bokpaket på våren.

  Frågor om dessa bidrag riktas i första hand till Hem och Skola (tove.lindqvist@hemochskola.fi).

  Vänligen se här hur vi behandlar era personuppgifter