Stiftelsen

Verksamhet

Ansökningar

Kontaktuppgifter

Allmänna anvisningar för sökande

Bidragsansökningarna till Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr görs i det elektroniska ansökningssystemet. Ansökningar som skickas in per e-post eller post behandlas inte.

Ansökningstid för bidragen är årligen 1.3-1.5 och 1.9-1.11.

Beslut om understöd fattas av styrelsen för Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr i regel två gånger per år, på våren och på hösten. Ansökningarna som skickas in på våren behandlas vid årsmötet i maj och ansökningarna som skickas in på hösten behandlas vid höstmötet i november.

Det elektroniska ansökningssystemet

Instruktioner för ifyllandet av den elektroniska ansökan finns också vid själva ansökan. Ansökan fylls i steg för steg och det går inte att skicka in en ofullständigt ifylld ansökan. Man

 • kan komplettera ansökan under ett dygn efter att den skickats in
 • får genast en bekräftelse på att ansökan mottagits
 • kan senare öppna ansökan ifall man vill kontrollera uppgifterna
 • kan använda samma användarnamn och lösenord om man i framtiden vill ansöka om bidrag från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.

Ansökan nås via sökandens egna användarkoder som man skapar första gången man går in i ansökningsprogrammet. Ansökan görs stegvis och instruktioner finns vid varje steg. Man behöver inte färdigställa ansökan genast utan man kan spara och öppna den flera gånger.

OBS! Bidrag för lägerskola ansöks här:
http://blanketter.hemochskola.fi/lagerskolblankett
och bidrag förlågstadiernas bokpaket ansöks här:
https://www.hemochskola.fi/foreningar/medlemskap-och-formaner/bokpaket/.
Högstadier och gymnasier ansöker om bokpaket på våren.

Länken till ansökningssystemet

I den elektroniska ansökan efterfrågas bl.a. följande information:

 • fullständiga kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-post, adress)
 • FO-nummer eller personnummer
 • den summa som ansöks
 • en klar, förståelig och kortfattad beskrivning av det ändamål som understödet skall användas till
 • målgrupp för ansökans ändamål
 • projektplan/projektbeskrivning
 • tidsplan
 • samarbetsparter
 • budget (+ övriga ansökta och beviljade understöd för samma ändamål)
 • eventuella bilagor (bilagor returneras inte till sökanden)

Observera ytterligare följande:

 • om det är frågan om ett projekt ska det också finnas en redogörelse över hur projektet förverkligas om endast en del av den ansökta summan beviljas
 • om ansökan gäller en arbetsgrupp ska gruppens alla medlemmars fullständiga person- och kontaktuppgifter meddelas i ansökan
 • Bristfälliga ansökningar behandlas inte. Retroaktiva ansökningar behandlas inte heller. Alla sökande får meddelande om styrelsens beslut via e-post. Styrelsens beslut kan inte överklagas.

  Ta gärna kontakt om du har frågor om ansökan (e-post ombudsman@lisiwahlsstiftelse.fi).

  Mottagande av beviljat understöd

  Sökanden rekvirerar själv beviljat understöd via det elektroniska ansökningssystemet. Närmare anvisningar finns i meddelandet om beviljat understöd. Understödet ska rekvireras inom 12 månader efter att meddelande om beviljat understöd har skickats.

  Redovisning av beviljat understöd

  Alla bidragsmottagare ska redovisa för hur det beviljade understödet har använts. Redan utbetalda understöd för projekt som inte har förverkligats bör returneras. Närmare anvisningar om redovisningen finns i meddelandet om beviljat understöd. Understödet ska redovisas inom 6 månader efter att understödet har betalats ut. Vid behov kan redovisningstiden förlängas till 12 månader på basis av anhållan.

  Vänligen se här hur vi behandlar era personuppgifter