Stiftelsen

Verksamhet

Ansökningar

Utbetalning och redovisning av beviljat understöd

Kontaktuppgifter

Verksamhet

För vad?

Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt stödja ungdomar som önskar skaffa sig en gedigen utbildning. Detta ändamål uppfylls genom utdelning av ekonomiska bidrag till projekt och verksamhet som stöder barns, ungdomars och unga vuxnas utbildning. Med ungdomar avses elever i grundskolan, andra stadiets utbildning samt studerande vid högskola, vars ålder inte överstiger 30 år.

För vem?

Stiftelsen delar ut bidrag både till organisationer och till grupper samt i särskilda fall till enskilda personer som uppfyller villkoren i stiftelsens stadgar.

Stiftelsen stöder enskilda högskole- och universitetsstuderande i första hand via Svenska studiefonden. Läromedelsförfattare stöds via Fondernas samarbetsgrupp för läromedelsunderstöd.

På grund av den pågående coronaviruspandemin är det möjligt att denna vår också ansöka om bidrag för virtuell verksamhet eller för att ordna virtuella evenemang inom ramen för stiftelsens ändamål.

Bidrag beviljas t.ex. inte för:

 • daghemsverksamhet
 • fritidsverksamhet (t.ex. scouting, idrottsföreningar, 4H-klubbar)
 • retroaktiva projekt eller retroaktiv verksamhet

Mottagare av de största bidragen är årligen:

 • Finlands svenska Marthaförbund r.f. för utbildningsverksamhet som riktar sig till ungdomar.
 • Svenska studiefonden, som delar ut personliga studiestipendier för högskole- och universitetsstudier i Finland och i utlandet. Studiestipendierna ansöks på www.studiefonden.fi.
 • Fondernas samarbetsgrupp för läromedelsunderstöd som ekonomiskt stöder utgivningen av svenskspråkiga läromedel för den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning i Finland. Läromedelsstipendierna ansöks via Svenska kulturfondens elektroniska ansökan (www.kulturfonden.fi).
 • Andra större mottagarkategorier är lägerskolor, klass- och studieresor, skol- och klassbibliotek samt initiativ tagna av ideella organisationer. Understöd för lägerskolor ansöks via stiftelsens elektroniska ansökningssystem. En länk till ansökningssystemet finns under rubriken Ansökningar. Understöd för bokpaket ansöks direkt från Förbundet Hem och Skola (www.hemochskola.fi).

Samarbeten

 • Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet r.f., Svenska folkskolans vänner r.f. och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr (www.studiefonden.fi).
 • Fondernas samarbetsgrupp för läromedelsunderstöd är ett samarbete mellan stiftelsen, Svenska kulturfonden, Föreningen Konstsamfundet r.f. och Svenska folkskolans vänner r.f.
 • Stiftelsen har även ett nära samarbete med Förbundet Hem och Skola r.f. i fråga om bidrag till klassbibliotek och lägerskolor.
 • Stiftelsen har också inlett ett samarbete med övriga finlandssvenska fonder för att finansiera en studieplats för en finlandssvensk gymnasieelev med mål att avlägga IB-examen vid en skola tillhörande United World College nätverket (www.fi.uwc.org).